• Ogłoszenia

• Administratorem danych osobowych (ADO) jest Media XO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000624206, NIP 8971825612, która jest administratorem serwisu myopiekunki.com.

• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, jak również gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO lub osoby trzeciej. Dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarcie umowy na Twoje żądanie. ADO może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.

ŸDane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych i świadczonych w serwisie, wskazanych w formularzach aplikacyjnych (w tym w celu aplikowania na oferty pracy zamieszczane na stronie serwisu i przesyłania zgłoszenia podmiotom od których pochodzą oferty pracy).

• Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego Administratora jako jego prawnie uzasadniony interes na podstawie Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

• ADO nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

• Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z użytkownikiem lub przez okres konieczny do osiągniecia wyznaczonego celu, a ponadto dłużej w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych), jednak maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. W celu realizacji marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

Ÿ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiadasz Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

• Masz Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub powszechnie obowiązujących przepisów.

• Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.

• Odbiorcami Twoich Pani/ Pana danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora (np. pracownicy, osoby współpracujące), podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty powiązane ze spółką Media XO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, podmioty, którym dane przekazywane są dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji; klienci poszukujący opiekuna), podmioty posiadające prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych.

Ÿ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału Pani/Pana w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy.

© 2023 APG vNext Commercial Version 5.5