• Ogłoszenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI
myopiekunki.com


§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.myopiekunki.com.
 2. Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej jest Media XO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000624206, NIP 8971825612.
 4. W razie ogólnych pytań dotyczących prywatności, a także pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystania Danych Osobowych i Plików Cookies zachęcamy do kontaktu pod adresem: [email protected]
 5. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by Przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą, oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.
 6. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§2.
Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, czyli Media XO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000624206, NIP 8971825612, wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł;
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. nazwa Użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko oraz inne dane podawane podczas Rejestracji i późniejszego korzystania z Forum, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 3. Forum – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.myopiekunki.com;
 4. Koncie – przypisany do zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika na Forum oraz umożliwiający korzystanie przez niego z usług wymagających logowania na Forum;
 5. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Forum. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;
 6. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Forum;
 7. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 8. Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Forum, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 9. Rejestracji – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces wypełnienia elektronicznego formularza dokonywany przez Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej Administratora (www.myopiekunki.com) mający na celu stworzenie Konta na Forum;
 10. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 11. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Forum, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone'y;
 12. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną;
 13. Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

§3.
Ogólne zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
  1. realizacja usług oferowanych lub świadczonych za pośrednictwem Forum (usługi świadczone drogą elektroniczną), w tym Rejestracja Konta w celu umożliwienia Użytkownikom uczestniczenia w wybranej dyskusji obejmującej wzajemną wymianę poglądów, informacji i wiedzy na temat pracy w charakterze opiekuna osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, a także udostępnianie Użytkownikom ofert pracy;
  2. kontakt z Użytkownikiem w celu zawarcia umowy, jeśli Użytkownik wyraził zainteresowanie jedną z przedstawionych ofert;
  3. prowadzenie marketingu bezpośredniego;
  4. analiza, organizowanie i ulepszanie Forum oraz świadczonych usług;
  5. pozostałe cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych.
 2. Dane Osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie osoby, której dane dotyczą. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą pomyślnego zakończenia procesu Rejestracji Konta na stronie internetowej myopiekunki.pl.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane także na podstawie Zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych czy newslettera.
 4. W szczególnych przypadkach Dane Osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Dane Osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności takich jak kontakt Użytkownika z Administratorem zwłaszcza za pomocą formularza kontaktowego, marketing bezpośredni własnych usług, obrona przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie Danych Osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych czy ocena jakości usług. Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Administrator przestrzega następujących zasad Przetwarzania Danych Osobowych:
  1. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i aby móc to wykazać;
  2. utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  3. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  4. przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. zachowuje poufność Danych Osobowych;
  6. zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.
 7. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe podane podczas Rejestracji: nazwa Użytkownika, adres e-mail i płeć.
 8. W przypadku dokonania Rejestracji na Forum za pomocą profilu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a w szczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numery telefonów, dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID, zdjęcie profilowe, strefa czasowa czy płeć.
 9. Użytkownicy Forum mogą dobrowolnie po utworzeniu Konta podać następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, lokalizacja, data urodzin (wiek), numer telefonu, informacje kontaktowe dotyczące profili na stronach Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Skype, adres strony internetowej, zainteresowania, zawód, wizerunek. Ponadto Użytkownik może dobrowolnie podać dane dotyczące znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia zawodowego, jednak podanie tych Danych Osobowych jednak może być niezbędne aby skorzystać z usługi aplikowania na stanowiska w określonych ogłoszeniach o pracę.
 10. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jest warunkiem korzystania z pełni usług świadczonych za pośrednictwem Forum.
 11. Ponadto przetwarzane będą wszelkie Dane Osobowe przekazane przez osoby, których dane dotyczą, w związku z jakąkolwiek formą kontaktu z Administratorem.
 12. Podanie dodatkowych Danych Osobowych może być wymagane w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w przypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym osoba, której dane dotyczą, każdorazowo zostanie poinformowana.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualnienia swoich Danych Osobowych w przypadku ich zmiany.
 14. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. agencje, pośrednicy poszukujący opiekuna, obsługa IT, obsługa finansowa);
  2. klienci Administratora;
  3. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, ochroniarskie, informatyczne, transportowe i szkoleniowe;
  4. partnerzy Administratora Danych Osobowych zajmujący się pozyskiwaniem klientów;
  5. podmioty powiązane z Administratorem Danych Osobowych kapitałowo lub osobowo.
 15. Przetwarzane Dane Osobowe nie są udostępniane w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to Zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 16. Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres posiadania Konta na Forum dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia informacji pozostawionych na Forum oraz informacja o wyrażonych Zgodach (te dane będą przechowywane jeszcze przez okres 5 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Forum).
 17. Dane Osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Zgody (np. newsletter), przechowywane będą do czasu cofnięcia Zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć Zgodę.
 18. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 19. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu w przypadku przyznawania rang Użytkownikom. Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Szczegółowo proces ten został opisany w Regulaminie Forum.

§4.
Prawa Użytkowników

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Danych Osobowych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Danych Osobowych;
  3. na podstawie art. 17 ust. RODO prawo do usunięcia Danych Osobowych;
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. W tym celu należy przesłać wniosek za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] bądź pisemnie na adres: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązujące przepisy.

§5.
Newsletter

 1. Newsletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera, Użytkownik Forum zobowiązany jest wyrazić Zgodę na jego otrzymywanie podczas Rejestracji.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności.
 3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
 4. Użytkownik Forum może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

§6.
Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Forum wykorzystuje Pliki Cookies, czyli dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Forum i są przeznaczone do korzystania ze strony.
 2. W ramach Forum stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Forum lub wyłączenia Oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Forum mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Forum,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Forum;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi
 4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Forum do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Forum; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Forum na Urządzeniu Użytkownika, dostosowanego do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Forum przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Forum (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Forum ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Stosowane na Forum rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.
 6. Oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies w ustawieniach Oprogramowania, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Forum.

§7.
Postanowienia końcowe

 1. Na Forum mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.myopiekunki.com.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować z wyprzedzeniem.

 

 

© 2022 APG vNext Commercial Version 5.5