• Ogłoszenia

Dołącz do nas!

Posiadasz już konto?  
  Wprowadź wyświetlane losowe znaki

REGULAMIN
myopiekunki.com

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Forum www.myopiekunki.com przez Administratora tego Forum.
2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności z uwzględnieniem przepisów:
   1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
   2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
   3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
   4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako RODO.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
   1) Administratorze - rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Forum, który prowadzi kontrolę nad jego funkcjonowaniem oraz zarządzaniem zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej, ale także administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, czyli Media XO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000624206, NIP 8971825612, wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł;
   2) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane niezbędne do Rejestracji, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
   3) Forum - rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.myopiekunki.com;
   4) Grupie Użytkowników – rozumie się przez to wyodrębnioną grupą spośród wszystkich Użytkowników na podstawie określenia statusu podczas Rejestracji jako Opiekun/Opiekunka lub Agencja/pośrednik, która posiada specjalne uprawnienia upoważniające do zamieszczana określonych treści;
   5) Koncie - przypisany do zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika na Forum oraz umożliwiający korzystanie przez niego z usług wymagających logowania na Forum;
   6) Moderatorze - rozumie się przez to podmiot wskazany przez Administratora odpowiedzialny za moderowanie i zarządzanie interaktywną treścią Forum, dbanie o jego zgodność z Regulaminem;
   7) Oprogramowaniu - rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Forum. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;
   8) Pakiecie – rozumie się przez to zestawy Usług płatnych określone przez Administratora;
   9) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Forum;
   10) Polityce prywatności – rozumie się przez to dokument, który określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.myopiekunki.com;
   11) Potwierdzenie Rejestracji – rozumie się przez to komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;
   12) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
   13) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Forum, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
   14) Rejestracji - rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces wypełnienia elektronicznego formularza, dokonywany przez Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej Administratora (www.myopiekunki.com) mający na celu stworzenia Konta na Forum;
   15) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Forum, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone'y;
   16) Umowie – rozumie się przez to umowę zawarta pomiędzy Użytkownikiem
a Administratorem na Usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci Forum, którą reguluje niniejszy Regulamin;
   17) Usłudze/Usługach – rozumie się przez to Usługi bezpłatne jak i Usługi płatne;
   18) Usługach bezpłatnych – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) bezpłatnie, oferowane Użytkownikom z grupy Opiekun/Opiekunka w ramach Forum, w tym w szczególności:
     a. umożliwienie Użytkownikom uczestniczenia w wybranych dyskusjach obejmującej wzajemną wymianę poglądów, informacji i wiedzy na temat pracy w charakterze opiekuna osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych;
     b. udostępnianie Użytkownikom ofert pracy i umożliwienie kontaktu
z zamieszczającym ogłoszenie w celu zawarcia umowy zlecenia;
     c. newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora;
   19) Usługach płatnych – rozumie się przez to usługi płatne świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), oferowane Użytkownikom z grupy Agencje w ramach Forum, a w szczególności publikowanie ofert pracy i ich reklamowanie;
   20) Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone Usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
   21) Wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenie za Usługę płatną w wysokości zgodnej z wybranym przez Użytkownika Pakietem.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników i Administratora, a także do innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Forum.
5. Forum oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Forum, a także do usunięcia tych treści w całości lub w części w celu poprawy jakości świadczonych Usług. Nazwa Forum, logo, zasady działania Forum, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Kopiowanie treści Forum, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
6. W ramach Forum mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.

§2

Usługa bezpłatna

1. Usługa bezpłatna świadczona za pośrednictwem Forum obejmuje swym zakresem umożliwienie Użytkownikom prowadzenia dyskusji tematycznych i wymiany poglądów, a także wyrażania opinii, umieszczania komentarzy, wpisów w obrębie udostępnionych działów tematycznych i tematów związanych z pracą w charakterze Opiekuna osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.
2. Forum umożliwia Użytkownikom z grupy Opiekun/Opiekunka przeglądanie ofert pracy dla opiekunów osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, które pochodzą od pośredników (w tym agencje zatrudnienia) oraz od osób prywatnych. Użytkownik może także nawiązać kontakt z zamieszczającym ogłoszenie w celu zawarcia umowy zlecenia.
3. Forum umożliwia Użytkownikom z grupy Opiekun/Opiekunka:
   1) dobrowolne aplikowanie na wybrane oferty pracy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
   2) dobrowolne aplikowanie na wiele ofert pracy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jednocześnie używając formularza „Jedno zgłoszenie wiele ofert”.
4. Wszelkie udostępniane w ramach Usługi informacje mają charakter jedynie poglądowy, w szczególności na ich podstawie Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Administratora.
5. Usługa świadczona jest od momentu połączenia Użytkownika z Forum, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zaprzestanie świadczenia Usługi następuje równocześnie z opuszczeniem Forum przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz podania w tym celu swoich Danych Osobowych, Usługa obejmuje również przesyłanie informacji handlowych. W przypadku takim zaprzestanie świadczenia Usługi następuje z chwilą cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika.

§3

Ranking Użytkowników

1. Użytkownicy w zależności od funkcji pełnionej na Forum (Administrator, Moderator, Użytkownik) i ilości umieszczonych na Forum postów są przydzielane automatycznie do następujących kategorii:
   1) Rangi specjalne:
     a. Moderator;
     b. Administrator;
   2) Rangi Użytkowników:
     a. Nowy użytkownik – umieszczenie do 15 postów;
     b. Poczatkujący – umieszczenie do 30 postów;
     c. Stały bywalec – umieszczenie do 45 postów;
     d. Super Użytkownik – umieszczenie powyżej 45 postów.
2. Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania automatycznej decyzji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W celu zrealizowania prawa, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: redakcja@myopiekunki.pl.

§4

Usługa płatna

1. Użytkownik Forum z grupy Agencje może publikować ogłoszenia zgodnie z funkcjonalnościami wybranego Pakietu po weryfikacji przez Administratora i opłaceniu Wynagrodzenia.
2. Usługa płatna polega na umożliwieniu Użytkownikowi w zależności od wybranego Pakietu publikowania ofert pracy, umieszczenie wizytówki na liście Agencji, dodanie do formularza aplikacji na wiele ofert, wyróżnianie i promocja ogłoszeń, publikowanie artykułu.
3. Użytkownik może wybrać jeden z następujących Pakietów na okres 1 miesiąca:
   1) Pakiet brązowy w cenie 200 zł netto, który obejmuje:
     a) opublikowanie 1 ogłoszenia dziennie,
     b) umieszczenie na liście Agencji logo, unikalnego opisu oraz danych kontaktowych;
   2) Pakiet srebrny w cenie 800 zł netto, który obejmuje:
     a) publikowanie 3 ogłoszeń dziennie,
     b) personalizację szablonu ofert pracy,
     c) umieszczenie na liście Agencji logo, unikalnego opisu oraz danych kontaktowych,
     d) dodanie Użytkownika do formularza aplikacji na wiele ofert,
     e) wyróżnienie 1 ogłoszenia w miesiącu,
     f) promocję 1 ogłoszenia w newsletterze MyOpiekunki w ciągu miesiąca;
   3) Pakiet złoty w cenie 1400 zł netto, który obejmuje:
     a) publikowanie 5 ogłoszeń dziennie,
     b) personalizację szablonu ofert pracy,
     c) umieszczenie na liście Agencji logo, unikalnego opisu oraz danych kontaktowych,
     d) dodanie Użytkownika do formularza aplikacji na wiele ofert,
     e) wyróżnienie 1 ogłoszenia w tygodniu,
     f) promocję 2 ogłoszenia w newsletterze MyOpiekunki w ciągu miesiąca,
     g) promocję 1 ogłoszenia w ciągu tygodnia na fanpage’u MyOpiekunki,
     h) opublikowanie 1 artykułu sponsorowanego na fanpage’u MyOpiekunki w ciągu miesiąca.
4. Użytkownik może także dodatkowo skorzystać z oferty reklamowej, która obejmuje następujące Pakiety:
   1) Wyróżnione oferty pracy- wyróżnienie 1 oferty pracy przez 1 tydzień w cenie 100 zł netto;
   2) Pakiet 3 banerów reklamowych wyświetlanych na każdej stronie Forum (z wyłączeniem formularza aplikacji na oferty pracy)-
     a) przez 1 tydzień w cenie 100 zł netto;
     b) przez 2 tygodnie w cenie 350 zł netto;
     c) przez 4 tygodnie w cenie 600 zł netto;
   3) Artykuł sponsorowany- publikacja artykułu na dowolny temat na Forum oraz udostępnienie na fanpage’u MyOpiekunki w cenie 100 zł netto.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym czasie.
6. Administrator nie przewiduje zwrotów wynagrodzenia w żadnych innych okolicznościach niż zaprzestanie świadczenia Usługi płatnej przez Administratora, które będzie niezależne od Użytkownika.

§5

Płatności

1. Wynagrodzenie należące się Administratorowi za korzystanie z Forum zależy od wybranego Pakietu.
2. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie są cenami netto i ulegają powiększeniu o należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie jest płatne z góry na podstawie faktury proforma, a dostęp do Usługi Płatnej zostaje udzielony niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora. Nieuiszczenie Wynagrodzenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy.
4. Wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości Użytkownik uiszcza na rachunek bankowy Administratora, który wraz z innymi niezbędnymi do dokonania przelewu danymi jest podany na stronie internetowej Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres email wiadomości z przypomnieniem o terminie wygaśnięcia Pakietu.
6. Wszystkie środki zgromadzone przez Użytkownika na saldzie Konta mogą być wykorzystane wyłącznie na Usługi płatne świadczone w ramach Forum i nie mogą być w żaden sposób refundowane Użytkownikowi.
7. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem należnego podatku. Faktura wystawiana jest przez Administratora w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności i przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej faktura zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Użytkownika adres.

§6

Warunki korzystania z Forum

1. Przystępując do korzystania z Forum, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Przypadki posiadania wielu aktywnych Kont będą wiązały się z wysłaniem przez Administratora ostrzeżenia lub nawet zablokowaniem Konta.
3. Warunkiem korzystania z Forum jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia połączonego do sieci Internet oraz Oprogramowania, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Plików Cookies.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym z błędnej konfiguracji Oprogramowania lub Urządzenia Użytkownika, bądź wynikające z problemów z łączem internetowym Użytkownika.
5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na Urządzeniach przenośnych.
6. Użytkownik powinien korzystać z Forum zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Forum, nieautoryzowany dostęp do Forum, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Forum są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Forum odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych przez Administratora poprzez Forum powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Forum przez innych Użytkowników.
7. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Forum.
8. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści i oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Forum do umieszczania treści, które:
   1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
   2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
   3) są szkodliwe, bezprawne, nieprawdziwe, nieprzyzwoite czy wulgarne;
   4) zagrażają bezpieczeństwu Konta Użytkownika;
   5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
   6) zakłócają prawidłowe działanie Forum, m.in. poprzez obrażanie, poniżanie, prowokowanie innych Użytkowników; wielokrotne umieszczanie tych samych treści i wypowiedzi; używanie danych nieprawdziwych; zamieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Forum lub nawołujących do nienawiści lub przemocy,
a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników.
9. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do nałożenia na Użytkownika sankcji za nieprzestrzeganie Regulaminu, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu.
10. Użytkownik może przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Forum pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@myopiekunki.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”, lub za pośrednictwem poczty na adres Administratora. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Forum otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
11. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Administratora, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 30 dni.
12. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§7

System kar

1. Korzystnie z Forum w sposób niezgodny z Regulaminem może skutkować przesłaniem do Użytkownika ostrzeżenia w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nałożeniem na Użytkownika kary w postaci zablokowania Konta w przypadku niezastosowania się do dyspozycji zawartej w wysłanym ostrzeżeniu.
2. W przypadku korzystania z Forum w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, Administrator lub Moderator mogą względem Użytkownika zastosować następujące ostrzeżenie:
   1) umieścić notkę moderatorską pod postem Użytkownika, który naruszył Regulamin;
   2) umieścić wiadomość na Forum w temacie, gdzie naruszony został Regulamin;
   3) przesłać do Użytkownika ostrzeżenie w indywidualnej wiadomości w systemie prywatnych wiadomości.
3. Administrator i Moderatorzy mogą na stałe zablokować Konto Użytkownika, który nagminnie narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
4. Administrator i Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do odmiennego traktowania dwóch różnych przypadków naruszania Regulaminu z uwagi na rangę Użytkowników, rodzaj działania (przypadkowe albo celowe) oraz wszelkie inne istotne okoliczności.
5. W przypadku podjęcia przez Administratora lub Moderatora decyzji o przesłaniu Użytkownikowi ostrzeżenia lub o zablokowaniu Konta, każdy Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Administratora i Moderatora (niesłusznie przyznane ostrzeżenie lub zablokowania Konta) w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Może to jednak uczynić wyłącznie kontaktując się bezpośrednio z Moderatorem poprzez prywatną wiadomość wysłaną za pośrednictwem Forum, lub z Administratorem Forum poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@myopiekunki.pl. Administrator lub Moderator w ciągu 72 godzin rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi Użytkownikowi.
6. Po okresie 180 dni od dnia zablokowania Konta Użytkownika, Konto jest usuwane, co jednak nie powoduje usunięcia dotychczasowych wpisów dodanych przez tego Użytkownika.

§8

Rozwiązanie Umowy i usunięcie Konta

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie. Wówczas w przypadku Usługi płatnej Umowa wygasa z ostatnim dniem okresu, za który uiszczono Wynagrodzenie, natomiast w przypadku Usługi bezpłatnej Umowa wygasa w momencie otrzymania przez Administratora od Użytkownika wypowiedzenia Umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku rażącego naruszania przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Wówczas Umowa wygasa w dniu zawiadomienia Użytkownika o stwierdzeniu naruszenia. W przypadku rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Użytkownika, w przypadku świadczenia Usługi płatnej, uiszczone przez Użytkownika Wynagrodzenie nie ulega zwrotowi.
3. Z chwilą rozwiązania Umowy Użytkownik traci dostęp do swojego Konta, a po upływie 30 dni od rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika związane z Kontem są usuwane.
4. Użytkownik usuwając Konto rozwiązuje Umowę. Wówczas Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uregulowanego wcześniej Wynagrodzenia, jeśli taka opłata została pobrana za świadczenie przez Administratora określonej Usługi płatnej.
5. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałą utratą wszelkich danych zapisanych na Koncie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tę utratę danych.

§9

Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość (Potwierdzenie Rejestracji) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem na odległość.
3. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
   1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
   2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
   3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny we Wrocławiu.

§10

Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Forum może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług (Potwierdzenie Rejestracji).
4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki Cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

§11

Odpowiedzialność Użytkownika

1. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Forum, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
3. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i do których ma dostęp za pośrednictwem Forum zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej zgody osoby uprawnionej na określone działanie.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który rażąco narusza prawa autorskie, a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

§12

Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Forum bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Forum spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Forum nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług elektronicznych przez Administratora.
3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia Usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Forum. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.

§13

Reklamacje

1. Użytkownik Forum ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.
2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres redakcja@myopiekunki.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§14

Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika Forum podczas korzystania z Usług.
2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Forum i innych osób korzystających z Forum lub wszelkich form kontaktu opisane są w Polityce Prywatności.

§15

Zmiany Regulaminu

1. Administrator stara się nieustannie poprawiać jakość Usług, zatem niniejszy Regulamin może być zmieniany w razie potrzeby. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie www.myopiekunki.com.
2. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza zaakceptowanie nowych warunków.
3. Zmiana cennika, czyli wszelkich informacji dotyczących cen Pakietów, nie jest równoznaczna ze zmianą niniejszego Regulaminu.

§16

Przepisy końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie Potwierdzenia Rejestracji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2019 roku.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.myopiekunki.com.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją na temat ochrony danych osobowych.* Czytaj więcej

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.* Czytaj więcej

Zgoda na przesyłanie newslettera / marketing bezpośredni* Czytaj więcej
© 2022 APG vNext Commercial Version 5.5