Strona Główna | MyOpiekunki
  • Ogłoszenia

Dołącz do nas!

Posiadasz już konto?  
  Wprowadź wyświetlane losowe znaki

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ MYOPIEKUNKI.COM

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej myopiekunki.com dostępnej pod adresem https://myopiekunki.com/ („Strona”), w tym składania Ofert oraz odpowiadania na Oferty w ramach Strony.

1. DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

    1.1. Aplikujący – Użytkownik odpowiadający na Ofertę;

    1.2. Konto Użytkownika– indywidualne konto, które Użytkownik może utworzyć dla siebie w ramach Strony;

    1.3. Oferta – ogłoszenie umieszczane na Stronie przez Składającego Ofertę;

    1.4. Operator Strony – One Bayt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), przy ul.Gajowickiej195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624206 oraz numerze NIP: 8971825612 oraz REGON: 36475971100000, adres e-mail: [email protected].

    1.5.Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Strony, dostępna pod adresem https://www.myopiekunki.com/_rodo.aspx.

    1.6. Składający Ofertę – Użytkownik składający Ofertę na Stronie;

    1.7. Regulaminten dokument;

    1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

    1.9. Użytkownik –osoba, która korzysta ze Strony oraz zarejestrowała się na Stronie tworząc Konto Użytkownika, Użytkownikiem jest zarówno Aplikujący jak i Składający Ofertę.

2. WYMOGI TECHNICZNE

    2.1. Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

        2.1.1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;

        2.1.2. aktywny adres e-mail.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

    3.1. Ten Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    3.2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, w szczególności warunki składania Ofertyorazjej modyfikowania, a także odpowiadania na Oferty (aplikowania), zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników. Każdy kto chce skorzystać z Strony musi zapoznać się wcześniej z Regulaminem.

    3.3. Przeglądanie Ofert lub kontakt ze Operatorem Strony z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymaga zakładania Konta Użytkownika.

    3.4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Strony w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Operatora Strony oraz innych Użytkowników.

    3.5. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie pod adresem https://myopiekunki.com/files/regulamin.pdf oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

    3.6. Oferty podane na Stronie nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

    3.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Operator Strony zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

    4.1. Utworzenie Konta Użytkownika jest obligatoryjne w przypadku chęci złożenia Oferty lubodpowiedzi na Ofertę (aplikowania). Użytkownik może złożyć Ofertę na Stronie lub odpowiedzieć na Ofertę tylko po utworzeniu Konta UżytkownikanaStronie po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

   4.2. Każdy Użytkownik może założyć Konto Użytkownika. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.myopiekunki.com/register oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności.

   4.3 . Założenie Konta Użytkownikana Stronie jest darmowe.

   4.4. Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu lub podanie adresu e-mail wskazanego przy rejestracji i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji lub poprzez logowanie poprzez przekierowanie na stronę Facebook.

   4.5. Konto Użytkownika zapewnia możliwość:

       4.5.1. śledzenia stanu realizowanych Ofert;

       4.5.2. dostępu do historii złożonych przez Ofert lub Ofert, na które Użytkownik (Aplikujący) odpowiedział (aplikował);

       4.5.3. zapamiętania danych Użytkownika niezbędnych do składania lub odpowiadania na Oferty;

       4.5.4. zapisu i edycji danych osobowych Użytkownika;

       4.5.5. tworzenia wpisów w ramach forum, w tym dodawania grafik i linków URL oraz odpowiadania na wpisy innych Użytkowników.

       4.5.6. wysyłania wiadomości do innych Użytkowników.

    4.6. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Użytkownika. Aby usunąć Konto Użytkownika, Użytkownika powinien przesłać e-mail na adres [email protected]

5. SKŁADANIE OFERT I ODPOWIADANIE NA OFERTY

   5.1. W ramach Strony Użytkownik może składać Oferty oraz odpowiadać na Oferty dotyczące pracy.

   5.2. Składać Oferty oraz odpowiadać na Oferty mogą tylkozarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają Konto Użytkownika.

    5.3. W celu złożenia Oferty lub odpowiedzi na Ofertę za pośrednictwem Strony należy wejść na Stronę i dokonać wyboru Oferty podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu owyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

    5.4. Użytkownik może odpowiadać zarówno na pojedyncze Oferty jak również skorzystać z oferowanej przez Operatora Strony opcji “Jedno zgłoszenie wiele ofert”, polegającej na przekazaniu danych Użytkownika do wielu agencji. Aby skorzystać z opcji “Jedno zgłoszenie wiele ofert” należy wejść na Stronę oraz po wciśnięciu przycisku “Jedno zgłoszenie wiele ofert aplikuj” podjąć kolejne czynności techniczne woparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie

    5.5. W trakcie składania Oferty lub odpowiadania na Ofertę – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie lub odpowiedzenia na OfertęUżytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

    5.6. Złożenie Oferty, jak również odpowiedź na Ofertę nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik, który złożył Ofertę lub odpowiedział na Ofertę nie jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy w przyszłości. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa w związku z złożeniem Oferty lub odpowiedzią na Ofertę.

    5.7. Odpowiadanie na Ofertę jest nieodpłatne.

    5.8. Użytkownik może składać Oferty odpłatnie w ramach wykupionego przez siebie pakietu.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    6.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora Strony określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://www.myopiekunki.com/_rodo.aspx.

    6.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

7. DZIAŁANIE STRONY I REKLAMACJE

   7.1. Operator Strony podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

    7.2. Użytkownik może powiadomić Operatora Strony o wszelkich nieprawidłowościach wfunkcjonowaniu Strony poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    7.3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Strony lub Konta Użytkownika powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

    7.4. Operator Strony zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

8. ZMIANY REGULAMINU

   8.1. Operator Strony może zmienić Regulamin w przypadku:

       8.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;

       8.1.2. zmiany funkcjonalności Strony lub zasad działania Strony, która wpływa na treść Regulaminu.

   8.2. Operator Strony informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu minimum 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian. Użytkownicy, którzy posiadają Konto Użytkownika otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Użytkownika. Pozostali Użytkownicy otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę.

   8.3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Użytkownik utraci możliwość korzystania ze Strony w zakresie składania Ofert i odpowiadania na Oferty i dostęp z Konta Użytkownika z upływem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

9. KONTAKT ZE OPERATOREM STRONY

   9.1. Kontakt ze Operatorem Strony możliwy jest poprzez:

       9.1.1. za pomocą poczty e-mail: forum@myopiekunki.com

       9.1.2. formularz kontaktowy na Stronie dostępny pod adresem: https://www.myopiekunki.com/Kontakt.aspx

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   10.1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

   10.2. Wszelkie spory z Użytkownikami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora Strony.

   10.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.

Akceptuję Regulamin i znam Politykę prywatności.*

Chcę otrzymywać informacje o rekrutacjach, ciekawych ofertach i akcjach promocyjnych One Bayt na mój adres e-mail.

Chcę otrzymywać informacje o rekrutacjach, ciekawych ofertach i akcjach promocyjnych One Bayt na mój numer telefonu.

© 2024 APG vNext Commercial Version 5.5